அனல் பார்வை (கவிதை)

எனது விழிகளில் துயில் கொள்வது
நீ என அறிந்தும்
அனல் பார்வை வீசுகிறாய் ஏனடா?
பொசுங்குவது நான் அல்ல
எனதுயிர் ஆன நீ தானேடா?

— ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s