கெஞ்சும் விழிகள் (கவிதை)

கொல்லாதே கொல்லாதே உன்
கெஞ்சும் விழிகளால்…
என்னையரிந்தும் இந்த யாசிப்பு?
உயிர் தீண்டிச் செல்கிறதே…
துடிக்கும் இதயம் மெல்ல மெல்ல
என் வசமிழந்து போகும் முன்
விட்டுச் சென்றுவிடு…

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s