நினைவு

என்னை மறந்தும்
நான் நினைவு பிறழாமல்
இருப்பதற்கானக் காரணம்
உன் நினைவுகள் மறவாமல்
என்னை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருப்பதால்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s