கள்வன்

என் காதலன் என்கிறாய்
நீ கள்வன் என்கிறேன் நான்
நான் காதலை உணரும் முன்
இதயத்தை களவாடிச் சென்றவன்
கள்வன் அல்லவா?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s