கண்ணீர்

கண்ணீர் விடும் பெண்களை
கோழைகள் என விமர்சிக்கும்
ஆண்கள் உணர்வதில்லை
வலிமையான பெண்களைக் கூட
கண்ணீர் சிந்த விடுவது
ஆண்கள் தான் என்பதை…
—– ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

2 thoughts on “கண்ணீர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s