சுதந்திரம்

உன் செயல்கள் யாவும்
கண்காணிக்கப்படுகிறது எனத் தெரிந்ததும்
யதார்த்தத்தை இழந்துவிடுகிறது
உன் சுதந்திரம்…
~~~~~ ஆர்த்தி ரவி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s