கச்சேரி கச்சேரி கலை கட்டுதடி கண்ணால என்னை நீ பாத்தா (Song lyrics & video)

கச்சேரி ஆரம்பம் |

 

கச்சேரி கச்சேரி கள கட்டுதடி

கண்ணால என்ன நீ பார்த்தா…

உன்னோட உன்னோட விரல் பட்டுச்சுனா

யூத்தாக மாறுவான் தாத்தா…

ஓ… கரும்பு உடம்பு ருசிக்கும் எரும்பு

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்காதப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்காதப்பா…

உனக்குமட்டும் உயிர் இரண்டா…

உடம்ப கவ்வுரயே கரண்டா…

இது சரியா தப்பா…

மது போல மப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்காதப்பா…

கச்சேரி கச்சேரி கள கட்டுதடி

கண்ணால என்ன நீ பார்த்தா…

உன்னோட உன்னோட விரல் பட்டுச்சுனா

யூத்தாக மாறுவான் தாத்தா…

உன் நடைகாட்டி என்ன தலை ஆடி

பொம்ம போல மாத்திப்புட்ட…

நீயும் பலவாட்டி ஒரு படம்கட்டி

என் உசுர வாங்கிபுட்ட…

குறுக்க சிறுத்த கொலைகாரி…

ரசிக்க வாயேன்டி…

நொறுக்கு தீனி உன் மீச…

கடிக்க தாயேன்டா…

ஏ கஞ்ச செடி உடம்பழகி

கஞ்சமான இடை அழகி…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்குதப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்குதப்பா…

கச்சேரி கச்சேரி கள கட்டுதடா…

உன் முகம் பார்த்து

அட குளிர் காத்து

தினம் சூட மாறுதடா…

உன் நகம் பார்த்து

நான் தலை வார

அடி ஊரே கூடுதடி…

தெருவில் நடந்து நீ போனா…

ஜன்னல் வெக்கபடும்…

கோலம் போட நீ போனா…

புள்ளி ஜொள்ளு விடும்…

பஞ்சாமிர்த சிரிப்பழகா…

பஞ்சமில்ல கொழுப்பழகா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்குதப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்காதப்பா…

—-

கச்சேரி கச்சேரி கள கட்டுதடி

கண்ணால என்ன நீ பார்த்தா…

உன்னோட உன்னோட விரல் பட்டுச்சுனா

யூத்தாக மாறுவான் தாத்தா…

உனக்குமட்டும் உயிர் இரண்டா…

உடம்ப கவ்வுரயே கரண்டா…

இது சரியா தப்பா…

மது போல மப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்குதப்பா…

ஐய்யயோ பரபரப்பா…

மனசு தவிக்குதப்பா…

 

Advertisements