இதயத்தின் சுகம் நீ 12

இனிய காலை வணக்கம் ப்ரண்ட்ஸ்! ஆரியனை கொண்டு வர இயலவில்லை. அதனால் விக்ரம் இன்றும் வந்து விட்டான்.

http://en.calameo.com/read/005034870cc66aec4e290?authid=uc1U3EDhw1M5

நன்றி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s