நம்பிக்கை

நட்பின் முதல் வித்து நம்பிக்கை

சிந்தனையின்றி சந்தேகம் கொள்ளும் 

நட்பதன் ஆழமென்ன அரிதாரமே

மணல் படுக்கை பொய்மை

Advertisements