நம்பிக்கை

நட்பின் முதல் வித்து நம்பிக்கை

சிந்தனையின்றி சந்தேகம் கொள்ளும் 

நட்பதன் ஆழமென்ன அரிதாரமே

மணல் படுக்கை பொய்மை

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s