மொழி

நான் யாருடனும் பேசுவதில்லை…
இதயம் ஊமையாகிப் போனபிறகு
இதழ்களுக்கு மொழி எதற்கு?
மௌனமாகவே இருந்து கொள்ளட்டும்..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s