மொழி

நான் யாருடனும் பேசுவதில்லை…
இதயம் ஊமையாகிப் போனபிறகு
இதழ்களுக்கு மொழி எதற்கு?
மௌனமாகவே இருந்து கொள்ளட்டும்..

Advertisements