நீ யார்?

நிந்தித்தேன் உனை மட்டுமே
சிந்திக்கவில்லை உனை கடந்து…

இதயத்திற்கு இதம் தருகிறாய்
நினைவுருவில்…
இதயத்தைப் பதம் பார்க்கிறாய்
நிகழ்வுருவில்…
இதில் நீ யார் நிசத்தில்?

புரியாத புதிராய்
மனதில் சதிராடுகிறாய்…
இருப்பினும் இதயத்தில்
வரித்து வைத்த காதலுக்கு
வடிவமாய் உன் உருவமே…

இப்படிக்கு,
என்றும் உனை நிந்தித்திருக்கும் காதல் நெஞ்சம்!

Advertisements