இதயத்தின் சுகம் நீ 28 & 29

ஹாய் செல்லம்ஸ்,

அடுத்த இரு அத்தியாயங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறேன். இன்னும் 4 அத்தியாயங்களே இறுதி.

http://en.calameo.com/read/005034870b3a88e8c5628?authid=GxmjI6wB9yUi

http://en.calameo.com/read/005034870eba550c1ec4d?authid=GLjb89ipV2Xi

நன்றி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s