அம்மா

அம்மா என்ற ஒரு சொல்லில்
அகிலமும் அடங்கிவிடுகிறது..
உறவுக்கும் உணர்வுக்கும் அர்த்தம் கற்பிக்கிறவள்
‘அன்பு’ எனும் சொல்லுக்கு அர்த்தமாகிறவள்..

முதல் சொந்தம்
முதல் பந்தம்
முதல் முத்தம்
முதல் கண்ணீர்
முதல் சொல்
முதல் உணர்வு
முதல் துடிப்பு என
அனைத்திற்கும் முதலாமவள்
அம்மா!

Advertisements