கொஞ்சம் உன் காதலால் (Song lyrics & video)

Movie : Dhoni

கொஞ்சம் உன் காதலால்
என் இதயத்தை நீ துடிக்க வை
கொஞ்சும் உன் வார்த்தையால்
என் காதலை நீ மிதக்க செய்
என்னோடு நின்று கொள்ளடி
விலகி செல்ல வேண்டுமோ
என்னோடு சேர்ந்து செல்லடி
பிரிந்து போக வேண்டுமோ
வா என் வசம்
வாழ்க்கையே உன் வசம்
வாசமாய் மாறுதே
சுவாசமாய் ஆகுதே
என் உயிரிலே
இன்று நீ துடிக்கிறாய்
உலகமே காணோமே
பறவையை ஆனோமே
கொஞ்சம் உன் கன்னங்களில்
முத்த துளிகளை மெல்ல தெளிகிறேன்
கொஞ்சம் உன் புன்னகையில்
மட்டுமே என்னை மறக்கிறேன்
என்னோடு நின்று கொள்ளடி
விலகி செல்ல வேண்டுமோ
என்னோடு சேர்ந்து செல்லடி
பிரிந்து போக வேண்டுமோ

Advertisements