விலகிடுவேனா இதயமே 20

Hi friends,

How are you doing? Hope all is well with you all.

Next epi posted. Have a read and share your thoughts with me.

https://www.smtamilnovels.com/community/index.php?threads/vilagituvena-idhayame-20.2012/

Thank you 🙏🏻!

Advertisements

One thought on “விலகிடுவேனா இதயமே 20

  1. Aha welcome back arthi.thanks for the epi.u r true ayalthesathula valara pilaingaluku,kindal pechukal puriyathu than.ithula priya ku villi suniyakilavi a ila pethiya?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.